کار فرهنگی برکت محور
کار فرهنگی برکت محور
امروز گمشده فرهنگی ما در کارزار جنگ نرم فقدان نگاه برکت محور است

یاداشت از اکبر بهاری

کار فرهنگی برکت_محور براساس مبانی اعتقادی ما، کاری یا حرکتی که برای رضای خدا نباشد و در آن سهم خدا رعایت نشود بی برکت است. برکت عنصر دینی است که میزان رضای الهی در اثرگزاری و‌موفقیت و ناکامی آن فعالیت در ظاهر و باطن مشخص می‌سازد و چه بسا فعالیت یا عمران ابنیه مذهبی یا افتتاح قرارگاهی به دیده ظاهر اثرگزار و مخاطب گیر باشد ولی نهایت امر ضد یا خلاف خود را تولید و تربیت کند.اینجا ست که برکت مورد توجه قرار می‌گیرد.‌ امروز گمشده فرهنگی ما در کارزار جنگ نرم فقدان نگاه برکت محور است.بویژه در خوزستان این مسأله برخی اوقات کم رنگ می‌شود و عنصر برکت در فعالیت ها رنگ می‌بازد و نگاه سرمایه سالاری غلبه میابد و این پول و رنگ و لعاب و مداح آنچنانی و مسجد پر‌طمطراق و خطیب خوش لحن پروازی با بنرهای آنچنانی جایگزین عنصر برکت می‌شود. یک تناسب نانوشته برقرار است که هر اندازه به این فرعیات ضریب داده شود همان اندازه محتوا و اصول غیاب می شوند و مخاطب بیش از محتوا، مجذوب رنگ و لعاب می‌شود.به تجربه مشاهده شده کار فرهنگی برکت محور بسیار موثر تر و انسان ساز تر از جلسات شیک و پر نایس است. مجریان فرهنگی کشور چه بسا سالها تصور کردند می‌توانند با برنامه های در سالن آنچنانی و با مجری آن طوری و .. مخاطب زیادی را جذب کرد ولی از دل این برنامه ها هیچ گاه انسان تراز انقلاب ساخته نمی‌شود و دل مخاطب جذب مغناطیس فرهنگی نمیشود.در این نگاه سرمایه سالارانه به کار فرهنگی و دینی ، فرصت برای جولان و نفوذ کارتال های عظیم سرمایه سالار و افراد فرصت طلب برای تطهیر خود باز میشود. می بینم فلان مجموعه دینی از بهمان شرکت صنعتی برای دکور و سخنران و هدیه فرهنگی پول چند میلیونی دریافت میکند و این را سهم حلال خود برای کار فرهنگی قلمداد و وظیفه شرکت در حمایت از این گونه فعالیت ها حساب می‌کند و بهمان شرکت نیز با جولان لوگو و عکس یادگاری سهم خود را می برد. به تجربه دیدیم مساجد و برنامه های که با این چنین رویکرد هزینه ی به کار تربیتی مشغول هستند غالبا با انحرافات انسانی دست و پنجه نرم می‌کنند .مرحوم سید محسن شفیعی الگوی سادگی و گریزان از این اقدامات شبهه ناک فرهنگی بود هیچ گاه نه پاکتی از کسی و شرکتی دریافت میکرد نه برای مسجد و برنامه ی اجازه میداد این گونه پولها و خدمات وارد شود . سادگی و محتوا محوری بجای جذابیت و تبلیغ محوری رمز تربیتی سیدمحسن بود.