درختکاری ۲۰۰ هکتاری زمین توسط شرکت مناطق نفت خیز جنوب
درختکاری ۲۰۰ هکتاری زمین توسط شرکت مناطق نفت خیز جنوب
در حوزه مبارزه با ریزگردها از سوی شرکت مناطق نفت خیز جنوب انجام شد

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به خدمات این شرکت در بحث ریزگردها تشریح کرد: ما متحد شدیم ۲۰۰ هزار هکتار از بیابان‌ها را درخت کاری کنیم البته در این یکسال به کندی پیش رفته ولی ما طبق قرار حتما طی سه سال به اتمام خواهیم رساند.