مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایراستان خوزستان منصوب شد
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایراستان خوزستان منصوب شد
با حکم معاون وزیر ؛ مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایراستان خوزستان منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر بیت الله برقراری معاون وزیر و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایرکشور، حسین سلاسل بعنوان مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایراستان خوزستان منصوب گردید.