گزارش تصویری: حضور و ارائه خدمات لجستیكی شركت نفت و گاز اروندان در امدادرسانی به سانحه ساختمان متروپل آبادان

گزارش تصویری: حضور و ارائه خدمات لجستیکی شرکت نفت و گاز اروندان در امدادرسانی به سانحه ساختمان متروپل آبادان