پنج دانش آموز در حادثه متروپل آبادان جان خود را از دست دادند
پنج دانش آموز در حادثه متروپل آبادان جان خود را از دست دادند
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان: سه دانش آموز از خرمشهر و ۲ دانش آموز از آبادان در حادثه ریزش برج متروپل جان باختند.

سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خوزستان: سه دانش آموز از خرمشهر و ۲ دانش آموز از آبادان در حادثه ریزش برج متروپل جان باختند.
ملیکا و میترا صالحیان پور، مسیح صادقی از خرمشهر و همچنین آرین و حمیدرضا جلیلیان از آبادان در این حادثه جان خود را از دست دادند.