سرپرست حراست شرکت نفت و گاز اروندان منصوب شد
سرپرست حراست شرکت نفت و گاز اروندان منصوب شد
با صدورحکمی از سوی علیرضا دامغانی، رئیس حراست شرکت ملّی نفت ایران، سرپرستی واحد حراست شرکت نفت و گاز اروندان به آقای مصطفی سواری واگذار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان متن حکم به این شرح است:

جناب آقای مصطفی سواری

با سلام
نظر به پیشنهاد مدیرعامل محترم و با توجه به تخصص و تعهد جنابعالی، از تاریخ صدور این حکم به عنوان سرپرست حراست شرکت نفت و گاز اروندان منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

ضمناً از خدمات جناب آقای خادمی در طول مدت تصدی مسئولیت حراست نفت و گاز اروندان تقدیر و تشکر می گردد.

علیرضا دامغانی
رئیس حراست شرکت ملّی نفت ایران