انتصاب جدید در جهاددانشگاهی خوزستان
انتصاب جدید در جهاددانشگاهی خوزستان
طی حکمی دکتر علوی ریاست جهاددانشگاهی خوزستان مهندس حسین نیک اندیش را به سمت مدیر مرکز آموزش شماره یک این مجموعه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

نظر به توانایی و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد سرپرست محترم معاونت آموزشی سازمان
بدین وسیله به مدت دو سال به عنوان »مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره ۱
سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان« منصوب میشوید.
امید است در سایه الطاف الهی، در انجام امور و وظایف محوله موفق و موید باشید. توفیق روز افزون
جنابعالی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید علیرضا علوی
رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان

شایان ذکر است مهندس نیک اندیش پیش از عهده دار مدیر امور اداری، طرح و برنامه ، فرهنگی جهاددانشگاهی استان خوزستان بوده است.