دو انتصاب جدید در دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران اهواز
دو انتصاب جدید در دانشکده‌های دانشگاه شهید چمران اهواز
در ابلاغی از سوی دکتر علی‌محمد آخوندعلی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر امیرحسین منتظر حجت عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه‌ی این دانشکده منصوب شد.

گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این ابلاغ آمده است:

 به استناد ماده پنج آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری (مصوّب جلسه ۶۴۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه آن دانشکده منصوب می‌شوید.

دکتر آخوندعلی همچنین در پیامی از تلاش‌های دکتر احمد صلاح‌منش معاون پیشین پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه‌ی دانشکده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعی تقدیر کرد و از وی خواست به‌منظور ثبت و حفظ، تجارب خود در طی دوران مسئولیت ازجمله دستاوردها و ناکامی‌‌ها، فرصت‌‌ها و چالش‌ها و پیشنهاد‌ها اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره‌برداری آیندگان، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نماید.

*انتصاب معاون آموزشی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

در ابلاغی دیگر از سوی دکتر علی‌محمد آخوندعلی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز دکتر محمود ولیدی عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی این دانشکده منصوب شد.

در این ابلاغ آمده است:

 به استناد ماده پنج آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری (مصوّب جلسه ۶۴۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به‌موجب این ابلاغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی» آن دانشکده منصوب می‌شوید.

دکتر آخوندعلی همچنین در پیامی از تلاش‌های دکتر سید رحیم موسوی‌‎نیا معاون آموزشی پیشین دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی تقدیر کرد و از وی خواست در راستای اهداف مرتبط با مدیریت دانش در دانشگاه و به‌منظور ثبت و حفظ، تجارب خود ازجمله دستاوردها و ناکامی‌‌ها، فرصت‌‌ها و چالش‌ها و پیشنهاد‌ها اجرایی برای مدیران بعدی را مکتوب نموده و برای بهره‌برداری آیندگان، به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه هدیه نماید.