تاثیر طراحی الگوی کشت در علمی شدن کشاورزی خوزستان
تاثیر طراحی الگوی کشت در علمی شدن کشاورزی خوزستان
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: اگر بر اساس الگوی کشت و درست برنامه‌ریزی شود چه بسا ممکن است یک کشاورز در کنار خود یک کارشناس کشاوزی داشته باشد تا نیازش را به صورت علمی و دقیق برطرف کند که در این صورت هم منابع اتلاف نشده‌اند، هم کشاورز عایدی بیشتری دارد و هم اشتغال ایجاد می‌شود اما یکی از حلقه‌های مفقود این است که متاسفانه کشاورزی به صورت علمی انجام نمی‌شود.

عادل مرادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات این دانشگاه در ارتباط با صنعت، اظهار کرد: در ارتباط با صنعت، با کشت و صنعت امام خمینی طرحی داشتیم؛ این شرکت یک زمانی حدود ۳۰ درصد به نیشکر آب اضافه می‌داد که روی محصول تاثیر داشت. در آن زمان تصور می‌شد که هرچه آب بیشتری بدهند بهتر است در حالی که گیاه موجودی زنده است و آبیاری بیش از نیاز ممکن است تاثیر منفی روی ریشه گیاه داشته باشد و در نتیجه روی عملکرد محصول تاثیر منفی می‌گذارد و محصول کمتری برداشت می‌شود. برای این مساله طرحی تحقیقاتی با عنوان بررسی بهبود عملکرد محصول تعریف شد که با کاهش ۳۰ درصدی آبیاری، عملکرد افزایش یافت.

وی افزود: یکی دیگر از طرح‌های شاخص انجام شده در ارتباط با صنعت، طراحی مدل برای الگوی کشت است که در حال انجام است و یک طرح نرم‌افزاری است. مشکلی که گریبان استان خوزستان را گرفته، الگوی کشت است؛ الگوی کشت در واقع مشخص بودن فصل مناسب برای کشت، تعیین نوع محصول و گیاهی است که قرار است زیر سطح کشت برود و  وقتی الگوی کشت متناسب با نیاز بازار نباشد، باعث وارد شدن خسارت به کشاورز می‌شود. این نرم‌افزار با هدف تعیین الگوی کشت، جلوگیری از هدف‌رفت منابع و وارد شدن خسارت به کشاورز طراحی شده است. 

استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: در بحث ضایعات کشاورزی نیز دو تا سه طرح بسیار خوب در دستور کار هستند.

وی افزود: عمدتا کارهای تحقیقاتی در فاز آزمایشگاهی و تحقیقاتی بسیار خوب پیش می‌روند که البته با بودجه دانشگاه و گرنت استاد انجام می‌شود اما متاسفانه صنعت استقبال چندانی نمی‌کند در حالی که ضایعات نیشکر، آبزیان و… بسیار است و جمع‌آوری آن تاثیر زیادی در حفظ محیط زیست دارد.

مرادی عنوان کرد: اگر بر اساس الگوی کشت و درست برنامه‌ریزی شود چه بسا ممکن است یک کشاورز در کنار خود یک کارشناس کشاوزی داشته باشد تا نیازش را به صورت علمی و دقیق برطرف کند که در این صورت هم منابع اتلاف نشده‌اند، هم کشاورز عایدی بیشتری دارد و هم اشتغال ایجاد می‌شود اما یکی از حلقه‌های مفقود این است که متاسفانه کشاورزی به صورت علمی انجام نمی‌شود. البته این به آن معنا نیست که دانشگاه‌ها علمی نیستند، بلکه صنعت احساس نیاز به دانشگاه نمی‌کند.