برگزاری نشست کمیته عالی اراضی مناطق نفت خیز جنوب
برگزاری نشست کمیته عالی اراضی مناطق نفت خیز جنوب
پنجاهمین نشست کمیته عالی اراضی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با حضور مدیرعامل این شرکت روز سه شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مناطق نفت خیز جنوب، در این جلسه در خصوص واگذاری زمین های مورد نیاز برای احداث تاسیسات، ساختمان ها و پروژه های در دست اقدام بحث و تصمیم گیری شد.

در این نشست مهندس علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشاره به اهمیت تحصیل اراضی و جانمایی صحیح تاسیسات و ساختمان ها، بر بررسی همه جانبه طرح ها با دید بلند مدت و مبتنی بر رعایت پدافندغیرعامل و اصول ایمنی با بهره گیری از ظرفیت های موجود و توان کارشناسان شرکت تاکید نمود.

در این جلسه که مدیر برنامه ریزی تلفیقی، رییس امور حقوقی و قراردادها، سرپرست روابط عمومی، رییس اداره مهندسی نقشه‌برداری مدیریت مهندسی و ساختمان و اعضای کمیته عالی اراضی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب حضور داشتند، در خصوص دستور جلسه شامل ۹ مورد واگذاری و یک مورد استعلام، تصمیم گیری به عمل آمد.