خستگی ناپذیری و بلندی طبع گوشه ای از ناگفتنی‌های درباره سید محسن
خستگی ناپذیری و بلندی طبع گوشه ای از ناگفتنی‌های درباره سید محسن

هر یک از ماها به طبع انسان بودن هزار و یک دغدغه و مشغله ریز و درشت شخصی و خانوادگی و اجتماعی داریم که به اندازه وسع وقت و آرمان خواهی در مسیر تحقق و رفع آن جهد و جهاد و تلاش میکنیم و گاهی پیش می آید که خسته شویم و دل آزرده! یک […]

هر یک از ماها به طبع انسان بودن هزار و یک دغدغه و مشغله ریز و درشت شخصی و خانوادگی و اجتماعی داریم که به اندازه وسع وقت و آرمان خواهی در مسیر تحقق و رفع آن جهد و جهاد و تلاش میکنیم و گاهی پیش می آید که خسته شویم و دل آزرده!


یک جایی به تعبیری کم می آوریم و پی بی تفاوتی را به تن خود می مالیم و ره عافیت در پیش می گیریم که این عادت ما انسانهای عادی با ورود به میان سالگی و‌کهن سالی قوی تر و جدی تر  میشود.
هر اندازه هم آدم مطالبه گر و شجاعت و اهل مبارزه هم باشیم ، موقعیت های شغلی و دنیوی رام مان می کند و از انسان چارچوب ستیز، شهروندی چارچوب مند و در قالب قواعد شهروندی می سازد که بن مایه آن احتیاط است احتیاط!
مسیری آرام و چارچوب مندانه که تفسیر آن در سیستم اجتماعی امروز ما رسیدن به سن پختگی و عاقلگی است.

این عادت ما انسانهای عادی سرنوشت محتوم خیلی ها است و چیز عجیب و غریبی نیست و چه بسا، بی شمار انسانهای سوپر انقلابی دهه ۶۰  که روزگاری آرمان طلبانه و خستگی ناپذیر دم به دم  برای آرمانها می دویدند، امروز گرفتار این خوش عادتی ها شدند .
انسانهای سوپر انقلابی که امروز می توان در قامت مدیران شیک پوش کت شلواری به نظاره نشست که غرق احتیاطات شدند.


سید محسن خلاف این عادات بود به تعبیر حافظ شیرازی «در خِلاف‌آمدِ عادت، بطلب کام که من

کسب جمعیت از آن زلفِ پریشان کردم». سید محسن هیچ گاه اسیر این عادات انسانهای عادی نشد و هیچ گاه به بی تفاوتی روی خوش نشان نداد و اسیر جایگاه و مناصب نشد.

سید محسن از زلف پریشان کسب جمعیت می کرد و مأمن دلهای رنجور و خسته ی بود که طرد شده بودند. هنوز یک سال نشده ، خلا این آغوش دوست پذیر و مهربانانه حس میشود.

وقتی که تازیانه‌ای بی مهری های به اصطلاح خودی ها دل را رنجور و ره را می بندد، کسی نیست که پناهی باشد . غمگساری نیست که با او که خود کوه غم‌بود، از غم گفت و سبک شد!

سید محسن طبعی بلند و نظری ژرفا داشت و از منتهی علیه چپ برای انقلاب یار می گرفت و از منتهی علیه راست نیروی اجتماعی برای انقلاب تربیت می کرد.

حاج آقا شفیعی گرفتار برچسب های سیاسی و غرض ورزانه نمیشد و اجازه نمی داد دایره انقلاب آنقدر تنگ شود که حتی یاران باوفای انقلاب در آن جا نشوند!

این نگاه بلند و حقیقی سید محسن عاریه گرفته از نگاه امامین انقلاب بود که انقلاب را به وسعت ۸۵میلیون نفر ترسیم می کنند که در آن هر آنکس دل در گروی نظام و انقلاب و حتی ایران دارد، احساس خودی بودن کنند.

سید محسن هیچ گاه خسته این ناملایمات روزگار نشد و این ثمره کار برای خداست.

سید محسن امیدی خاموش نشدنی برای انقلاب بود.

یاداشت از اکبر بهاری