عملکرد مثبت شهرداری اهواز در نوروز ۱۴۰۲
عملکرد مثبت شهرداری اهواز در نوروز ۱۴۰۲
شهرداری اهواز در نوروز ۱۴۰۲ توانست در دو آیتم زیباسازی شهری و روشنایی عملکرد مثبت و ملموس داشته باشد.

شهرداری اهواز که در نوروز ۱۴۰۱ نتوانسته بود برخواسته و انتظار شهروندان در حوزه زیباسازی و نور پردازی جامع عمل بپوشاند با برنامه ریزی منسجم در بهار سال ۱۴۰۲ عملکرد مثبتی را رقم زد.

شهرداری اهواز در حوزه زیباسازی شهری و خدمات شهری توانست هم میادین ورودی اهواز را با گل کاری انبوه و نورپردازی زیبا برای اولین بار از وضعیت نامطلوب دور کند هم با نور پردازی پل های اصلی رودخانه کارون، عمارت های تاریخی، بلوارهای اصلی و همچنین میادین سطح شهر گام مثبتی را در تحقق این خواسته بحق مردم اهواز بردارد.

اکثر آب‌نماها که به علت سرقت شبکه برق خاموش بودند مجدد توسط شهرداری اهواز فعال شدند.

حال شهروندان اهوازی این انتظار را دارند که رضا امینی شهردار اهواز در کنار سایر معاونین شهرداری در کنار اقدامات مثبتی که تاکنون در حوزه زیبا سازی و عمرانی انجام داده به ثبات آن ها و همچنین حفاظت و نگهداری از اموال هم تاکید داشته باشد تا شاهد سرقت و خسارت به اموال شهروندان نباشیم.