مرحوم شفیعی استاد اخلاق بودند
مرحوم شفیعی استاد اخلاق بودند

شاهین کرد رییس دانشکده نفت اهواز، گفت: زمانی که خبر ناگوار فوت مرحوم شفیعی مسول نهاد رهبری در دانشگاه‌های خوزستان را شنیدیم، بسیار متأثر شدم. وی افزود: فقط همین بس که تمامی اطرافیانمان در هر صنف و جایگاهی که بودن در هر قشر جامعه اظهار ناراحتی کردد کرد گفت: ایشان استاد اخلاق برای همه بودند […]

شاهین کرد رییس دانشکده نفت اهواز، گفت: زمانی که خبر ناگوار فوت مرحوم شفیعی مسول نهاد رهبری در دانشگاه‌های خوزستان را شنیدیم، بسیار متأثر شدم.

وی افزود: فقط همین بس که تمامی اطرافیانمان در هر صنف و جایگاهی که بودن در هر قشر جامعه اظهار ناراحتی کردد

کرد گفت: ایشان استاد اخلاق برای همه بودند ، مطمئناً ایشان در جوار رحمت الهی با اولیا محشور هستند ، وظیفه همه ما پیروی از راه و روش ایشان هست و همه باید سعی کنیم که راهی که ایشان رفتند رو ادامه بدهیم.