آیین گشایش سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان امروز، ۱۷ بهمن ماه در اهواز برگزار شد.

آیین گشایش سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان امروز، ۱۷ بهمن ماه در اهواز برگزار شد.